2018-12-27

Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:


 •     kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 •     prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 •     ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 •     kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 •     wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 •     prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 •     popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 •     wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Poznaniu obejmuje:


 • na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:

          - miasta na prawach powiatu: Konin i Poznań,
          - wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, kolskiego, konińskiego, obornickiego, pilskiego, poznańskiego, słupeckiego, szamotulskiego, śremskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i złotowskiego,
          - miasto Gniezno oraz gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Witkowo powiatu gnieźnieńskiego,
          - gminę Czempiń powiatu kościańskiego,
          - gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków powiatu międzychodzkiego,
          - gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl i Opalenica powiatu nowotomyskiego,
 


 • na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący:

          - gminę Uniejów powiatu poddębickiego,
          - gminy: Grabów i Świnice Warckie powiatu łęczyckiego,
 


 • na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący wszystkie gminy powiatu wałeckiego.


Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Poznaniu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się