2018-12-27

Sposób i tryb załatwiania skarg i wniosków

Sposób i tryb załatwiania skarg i wniosków
w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
·        pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu,
·        e-mailem (archiwum@poznan.ap.gov.pl),
·        faksu (61  851 73 10),
·        ustnie do protokołu.Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Archiwum Państwowego w Poznaniu (pokój nr 7). Można przesłać je za pośrednictwem poczty na adres:   Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań.

Ustne skargi i wnioski mogą być zgłaszane dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz od 15:00 do 17:00 w pokoju nr 7a.

Istnieje także możliwość wcześniejszego telefonicznego umówienia się na spotkanie w innym terminie.


Odpowiedź na skargę bądź wniosek zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji nie dotrzymania terminu załatwienia skargi lub wniosku dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu zawiadamia wnoszącego skargę bądź wniosek, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się